Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Kedves Szülők!
Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2024/2025. nevelési évben
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A Békéscsabai Járási Hivatal a szülő kérelmére a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 
Felvehető:
-aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
-a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart.
 
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2024. április 22-től   2024. április 23-ig
 
2024. április 22-én hétfőn: 7:30-17:00 óra között
2024. április 23-án kedden: 7:30-16:00 óra között

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
-a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
–  gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről
– szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:
A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint:
Az a szülő, vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelet, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos, vagy halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
 
Ha a gyermek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.)Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén öt nevelési nap.
 
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat szerint jogosult óvoda, és annak elérhetősége:
Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje az alapító okiratában meghatározottak szerinti  sajátos nevelési igényű gyermekeket tudja ellátni integrált nevelés formájában.

Az  Óvoda felvételi körzete:
Csorvás Város Önkormányzat körzethatára a település teljes közigazgatási területe.
 
A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője (főigazgató) dönt.
 
A Nkt. 72. § (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. 
 
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2024. május 30-áig.
 
A jogorvoslati eljárás szabályai:
A főigazgató írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartási óvoda esetében a jegyzőhöz) jelezve a főigazgatónál. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
 
 2024. évben az első óvodai foglalkozási nap – a tanév/nevelési év első napja: 2024. szeptember 2. (hétfő)